VD Letovice – rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů

PROJEKT: 

„VD Letovice – rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Protipovodňová ochrana

Cílem akce je úprava hráze VD v délce 127 m pro zvýšení míry ochrany před povodněmi a výstavba vnořené přehrážky v délce 133,5 m v zátopě VD. Provedením těchto opatření dojde k ochraně 18 056 obyvatel a ochraně majetku v hodnotě 3 928 mil. korun. Realizací dojde ke zvýšení bezpečnosti vodního díla při kontrolní povodni z Q100 na Q10 000. Dále dojde k navýšení retenčního objemu na 1,16 mil m3.

PŘÍJEMCE DOTACE: POVODÍ MORAVY, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: SWECO Hydroprojekt, a.s., Táborská 940, 140 00 Praha + VZD INVEST, s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice

DODAVATEL: POLANSKÝ, s.r.o., Orlovská 726/155, 713 00 Ostrava

MÍSTO REALIZACE: Letovice

CELKOVÉ NÁKLADY: 238 494 058,00 Kč

DOTACE: 217 549 152,60 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 30.8.2024

CÍL AKCE (PROJEKTU): Úprava hráze VD v délce 127 m pro zvýšení míry ochrany před povodněmi a výstavba vnořené přehrážky v délce 133,5 m v zátopě VD, čímž dojde k zvýšení bezpečnosti vodního díla při povodni z Q100 na Q10 000. Dále dojde k navýšení retenčního objemu na 1,16 mil m3.