Olšava, Uherský Brod – protipovodňová ochrana města – stavební část

PROJEKT: 

„Olšava, Uherský Brod – protipovodňová ochrana města – stavební část“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Protipovodňová ochrana

Cílem akce je vybudování ochranných hrází a zídky v celkové délce 1987,54 m. Opatřením dojde k ochraně 921 obyvatel a majetku v hodnotě 900 mil Kč. Realizací akce dojde ke zvýšení míry ochrany před povodněmi ze současných Q20 na navrhovaných Q50. Koruna ochranné hráze (zídky) nebude převýšena nad úroveň hladiny při Q50.

PŘÍJEMCE DOTACE: POVODÍ MORAVY, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: AQUATIS, a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno

DODAVATEL: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

MÍSTO REALIZACE: Uherský Brod

CELKOVÉ náklady: 136 838 860,60 Kč

DOTACE: 105 983 587,15 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31.3.2023

CÍL AKCE (PROJEKTU): Vybudování ochranných hrází a zídky v celkové délce 1987,54 m, čímž bude zvýšena míra ochrany před povodněmi z cca Q20 na Q50.