Dyje, Břeclav – PB, ř. km 21,090 – 21,700 – protipovodňová zídka

PROJEKT: 

„Dyje Břeclav – PB, ř. km 21,090 – 21,700 – protipovodňová zídka“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Protipovodňová ochrana

Cílem akce je zvýšení kapacity koryta v celkové délce 509,2 m. Opatřením dojde k ochraně 1 258 obyvatel a majetku v hodnotě 280,341 mil. Kč. Realizací akce dojde ke zvýšení míry ochrany před povodněmi ze současných Q<50 na navrhovaných Q100.

PŘÍJEMCE DOTACE: POVODÍ MORAVY, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: AGROPROJEKT PSO, s.r.o., Slavíčkova 1b, 638 00 Brno

DODAVATEL: ROSSETA, s.r.o., Školská 144/58, 013 06 Terchová

MÍSTO REALIZACE: Břeclav

CELKOVÉ NÁKLADY: 9 116 848,37 Kč

DOTACE: 7 572 776,11 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31.1.2023

CÍL AKCE (PROJEKTU): Zvýšení kapacity koryta v celkové délce 509,2 m ze současných Q<50 na Q100.