Bečva, Přerov – Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa

PROJEKT: 

„Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem – I. Etapa“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Protipovodňová ochrana

Cílem akce je vybudování ochranných zdí v celkové délce 732,10 m. Opatřením dojde k ochraně 3231 obyvatel a majetku v hodnotě 264,8 mil Kč. Realizací akce dojde ke zvýšení míry ochrany před povodněmi ze současných Q20 na navrhovaných Q50 (750 m3/s) s bezpečnostním převýšením zdí o 0,4 m. Akce se nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem a je v souladu s plány pro zvládání povodňových rizik.

PŘÍJEMCE DOTACE: POVODÍ MORAVY, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: DOPRAVOPROJEKT BRNO, a. s., Kounicova 217/13, 602 00 Brno

DODAVATEL: METROSTAV DIZ, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

MÍSTO REALIZACE: Přerov

CELKOVÉ NÁKLADY: 70 614 117,54 Kč

DOTACE: 58 614 906,96 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 1.8.2023

CÍL AKCE (PROJEKTU): Vybudování ochranných zdí v celkové délce 732,10 m, čímž bude zvýšena míra ochrany před povodněmi z Q20 na Q50.