Bečva, Hranice – zkapacitnění jezu-stavební část

PROJEKT: 

„Bečva Hranice – zkapacitnění jezu-stavební část“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Protipovodňová ochrana

Cílem akce je rozšíření jezu o jedno jezového pole pro zvýšení míry ochrany před povodněmi. Rozšíření jezu o jedno jezové pole navýší jeho kapacitu o 50 %. Opatřením dojde k ochraně 2000 obyvatel a majetku v hodnotě 600 mil. Kč. Realizací akce dojde ke zvýšení míry ochrany před povodněmi ze současných Q5 na navrhovaných Q50=799 m³/s. Jedná se o první část PPO města Hranice. Na tuto část navazuje vybudování protipovodňových zdí na obou březích Bečvy v úseku 700 m nad silničním mostem.

PŘÍJEMCE DOTACE: POVODÍ MORAVY, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: VALBEK, s.r.o., Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem

DODAVATEL: METROSTAV, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 + HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

MÍSTO REALIZACE: Hranice

CELKOVÉ NÁKLADY: 212 280 704,60 Kč

DOTACE: 174 206 347,00 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 30.6.2023

CÍL AKCE (PROJEKTU): Rozšíření jezu o jedno jezové pole, čímž bude zvýšena míra ochrany před povodněmi z Q5 na Q50.